Podmínky využívání služeb serveru Vlastniprodej.cz

 1. Vlastniprodej.cz je inzertní server provozovaný obchodní společností FSCZ s. r. o., IČO 12345678 dále jen Provozovatel.
 2. Server umožňuje za provozovatelem předem stanovený registrační poplatek zveřejňovat a vyhledávat nabídky produktů, zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Každý uživatel smí inzerovat pouze přesný a konkrétní produkt, zboží, službu nebo jiný majetek v běžně užívané měrné jednotce: kus, kilogram atd., jedné barvy, tvaru, typu, druhu a velikosti. Zemědělské družstvo nesmí inzerovat svoji činnost, ale může inzerovat např. prodej brambor za cenu 1kg, minimální množství atd.. Inzertní server vlastniprodej.cz je určen pro prodej potravinářských produktů, zboží, služeb a jiného majetku a drobných řemeslných výrobků. Na inzertním serveru vlastniprodej.cz je zejména zakázána inzerce: (Tento zákaz platí bez ohledu na Topování.)
  • nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek), orámování obrázků;
  • Multilevel (MLM) a provizních systémů;
  • Emailingu a jiných bezpracných výdělků;
  • prací, jejichž podmínkou je poplatek předem;
  • kopírování disket, CD, DVD;
  • opakované inzerce stále stejného nového zboží;
  • neomezeného množství zboží;
  • zboží koupené pouze za účelem dalšího prodeje (výdělku);
  • padělků, kopií, napodobenin;
  • chip tuningu, powerboxů, diagnostických sad, apod.;
  • dokladů a technických průkazů;
  • pohonných hmot;
  • livechatů a práce tanečnice, společnice, konzumentky a hostesky v zahraničí;
  • výkupů;
  • erotických inzerátů, erotických pomůcek;
  • eKnih;
  • půjček, úvěrů a hypoték, exekuce, oddlužení;
  • léků a potravinových doplňků;
  • cigaret, e-cigaret.
  • bitcoinů, litecoinů.
  Dále je zakázáno inzerovat nicneříkající inzeráty typu "Vydělejte spousty peněz, více informací na emailu" atd.. Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli zaslanou částku na topování inzerátu či registraci.. Pokud podáte dva stejné inzeráty, je ten starší označen systémem jako duplicitní a vymaže se. Inzeráty mohou být napsané v českém nebo slovenském jazyce. V případě opakovaného, případně záměrného porušení Obchodních podmínek serveru vlastniprodej.cz si Provozovatel vyhrazuje právo zrušit účet Uživateli a to bez nároku na náhradu za zaslanou částku za topování, registrační poplatek.
 3. Poplatky za užívání serveru:
  • Registrační poplatek: 100,-/rok
  • Topování: 100,-

  Veškere poplatky je uživatel povinen platit bezhotovostní převodem. Vložení finančních prostředků přímo na účet provozovatele je zakázáno. Účet, ze kterého jsou hrazeny poplatky je automaticky chápán jako vlastní účet uživatele. Platba poplatků z jiného nežli osobního účtu uživatele je zakázana.

 4. Veškeré služby vlastniprodej.cz jsou uživatelům poskytovány za předem stanovených Obchodních podmínek a za poplatek. Používáním služeb vlastniprodej.cz uživatel automaticky souhlasí s Obchodními podmínkami.
 5. V případě, že vložený inzerát bude v přímém rozporu s platnými zákony ČR, případně bude v rozporu s dobrými mravy či zájmy provozovatele, provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje Obchodním podmínkám vlastniprodej.cz.
 6. Vložený inzerát bude zveřejněn po dobu 6 měsíců. Platnost inzerátu může uživatel prodloužit, případně jej ně nějaké čase opět obnovit.
 7. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám v sekci můj účet.
 8. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a zájemcem (kupujícím) a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených produktů, zboží, služeb a jiného majetku
 9. Provozovatel severu vlastniprodej.cz nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
 10. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb vlastniprodej.cz ani za způsob jakým služby vlastniprodej.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. Každý Uživatel je sám zodpovědným správcem svého účtu na serveru vlastnivprodej.cz. Je zakázáno předávat heslo a umožňovat přístup k účtu na vlastniprodej.cz třetím osobám.
 11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb vlastnirprodej.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb vlastniprodej.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 12. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb vlastniprodej.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby vlastniprodej.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.
 13. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat, měnit Obchodní podmínky.
 14. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které vlastniprodej.cz nabízí.
 15. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.
 16. Účet na vlastniprodej.cz lze zrušit z řad Provozovatele z důvodu vážného nebo opakovaného porušování Obchodních podmínek, uplynutím doby registrace (nezaplacení registračního poplatku), případně zasláním písemné žádosti na adresu Provozovatele serveru (písemně či elektronicky)
 17. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.
 18. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek.